Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

3. tematická část: MÁME RÁDI SVŮJ DOMOV

Kompetence cílová – Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití

Kompetence cílová – Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace.

Kompetence cílová – Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí.