Vážení rodiče,
pro odhlašování, přihlašování stravy a komunikaci se školní jídelnou, prosím, používejte tuto mailovou adresu:
jidelnamsjedovnice@gmail.com

děkuji, Jana Pospíšilová, vedoucí ŠJ


OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ 1 DEN DOPŘEDU !!!

(z důvodu normování počtu strávníků a potravin)
ve vyjímečných případech ráno 6,00 – 6,30 hodin

Možnosti odhlašování stravy:

e-mail: jidelnamsjedovnice@gmail.com
mobil:  722 686 637, stačí SMS - telefon přímo v kuchyni
stejným způsobem přihlásit dítě při nástupu po nemoci

V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11 – 11.30 hodin vyzvednout neodhlášený oběd do jídlonosiče v kuchyni v nové budově - dveře naproti brance u pošty, zvonek kuchyně. Odpolední svačina v tomto případě je odhlášena automaticky.

Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit !!!

Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.

Cena stravného = cena potravin.
Stravování v MŠ je školní stravování, pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu. 

Odpolední svačinky se odhlašují ráno do 8.30 hodin zapsáním do sešitu u jednotlivých tříd v budově II.,
v budově I. do sešitu na poličce u třídy Žabky se zapisují i děti ze třídy Kačenky

Pokud dítě odchází po obědě, cena odhlášených svačin bude odečtena. Jestliže rodič dítě na odpolední svačinku neodhlásí, dítě svačinu po obědě nedostane, ale rodič ji bude muset uhradit.

Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny v příloze č. 1 k Vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o škoním stravování upravuje zařazení dětí do kategorií podle věku.Výši finančních normativů na nákup potravin upravuje  novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., která platí od 1.2.2023

Věkové skupiny pro děti MŠ jsou:

  • 3 - 6 let (kategorie MŠ)
  • 7 - 10 let (kategorie MŠ 7) 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování vždy na dobu školního roku (září-srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě MŠ dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let.                                                  

Další sdělení:

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy /zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 písm. d) více ve školním řádu MŠ.

Dle zákona č. 561/2005 Sb. - školský zákon – může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn.

Veškeré informace o stravování a platbách za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání podá vedoucí ŠJ Jana Pospíšilová.