Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

2. Zkoumáme a využíváme dary přírody

cÍLOVÁ KOMPETENCE:

 Rozlišujeme lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty které mohou zdraví poškozovat

  • dodržování správné hygieny po WC, před i po jídle, po vycházce, po použití výtvarného koutku
  • přijmout a dodržovat třídní pravidla, při porušení kamaráda upozornit
  • předškolní děti naučit vnímat chybu jako kamarádku (při plnění úkolů)
  • děti používají „kouzelná“ slovíčka (promiň, prosím, dobrý den, nashledanou,…)
  • KK – „Co na sobě můžeš zlepšit?“; „Co pro tebe bylo dnes těžké?“; „Jaké bylo tvé ráno?“; „Jakou bys chtěl/a mít superschopnost?“; „Co rád/a děláš, když přijdeš ze školky?“
  • HK – sám sebe, d-d, u-d
  • akce pořádané obcí či zájmovými a kulturními spolky (Dýňování, Drakiáda, Putování pohádkou, Lampionový průvod, Rybolov, Vánoční jarmark,…) – vyprávíme si zážitky v kroužku či při ranním uvítání
  • procházky po náměstí i okolí Jedovnic (pozorování podzimní výzdoby dveří/oken)
  • pečovat/starat se o hračky a prostředí MŠ
  • v MŠ správně třídíme odpadky (různé druhy košů), v přírodě neodhazujeme odpadky (dodržujeme pravidla slušného chování, chráníme přírodu)
  • DK – „Co se stane, když…“

  cÍLOVÁ KOMPETENCE:
  podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody

  • nabízet ovocnou svačinku, dodržovat pitný režim a jíst v klidném prostředí
  • rytmické pohyby a tance - využití hudebních nástrojů/vlastního těla při udržení rytmu v hudbě, vytleskávání
  • PH – „Podzim“, „Veverčí“, „Ovocný salát“, „Jablíčka do košíčku“, „Tiše, tiše ježek spí“, „Ťuká, ťuká deštík“
  • zdravotní cviky + jóga
  • návštěva tělocvičny MŠ (využití vybavení tělocvičny)
  • tvoření překážkových drah (chůze po nerovném terénu), využití hmatového chodníku
  • využít k pohybové aktivitě multifunkční hřiště u rybníka
  • samostatné oblékání/svlékání svršků dle vlastních pocitů (venku i uvnitř)
  • dostatek pitného režimu/odpočinku/jídla/pohybové aktivity = psychosomatická pohoda dětí
  • zvládání osobní hygieny i v nestandartních podmínkách (v přírodě, mimo prostory MŠ)
  • dbát na dodržování bezpečnosti při přecházení vozovky (na vyznačených přechodech, pravidla správného rozhlížení před vstupem do vozovky)
  • při vycházkách používat reflexní vesty
  • zapojení předškolních dětí do pomoci mladším dětem (vzor) – při oblékání, úklidu hraček a výtvorů ze stavebnic/plastelíny, výtvarné činnosti, vysvětlování a zakotvení pravidel,…
  • předškoláci – plnění úkolů dle individualizace
  • plnění úkolů na interaktivní tabuli – Všeználek (říjen, listopad)
  • podzimní výzdoba třídy použití různé techniky (využití plodů – žaludy, bukvice, kaštany, šípky, jeřabiny; papírový draci, deštníky, veverka + nemocný strom, jablka, hrušky, listy, rybolov, Sv. Martin…)
  • výroba dárečků/výrobků na Vánoční jarmark
  • výroba a uspání Podzimníčka (skřítka podzimu)
  • návštěva hřbitova na Dušičky
  • hraní divadla („Boudo budko“, „Koblížek“, „Zvířátka pod hříbkem“)
  • MTU
  • podzimní písně „Koulelo se, koulelo“, „Měla babka čtyři jabka“, „Máme draka“, „Veverky“ aj.
  • podzimní básně „Veverčí“, „Ježci“, „Ťuká, ťuká deštík…“, „Foukej, foukej větříčku“, „Říjen“, „Zelenina“ aj.
  • LK – logopedické cvičení, pohádky, říkadla
  • děti si samy po činnosti/vyrábění uklízí prostředí výtvarného koutku (vzájemná pomoc dětí)
  • šetříme výtvarnými potřebami (barvy a lepidlo odléváme do kelímku, použitou plastelínu znovu použijeme, odstřižky z barevných papírů ukládáme do boxu pro další využití…)
  • sušení pečiva pro farmu Gremy v Krasové (zapojení rodičů)
  • sušení ovoce v sušičce v MŠ
  • ovocný/zeleninový den – poznáváme a ochutnáváme ovoce a zeleninu

  cÍLOVÁ KOMPETENCE:
  prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou

  • využití didaktických pomůcek, encyklopedií, mikroskopu ke zkoumání podzimní přírody
  • sběr plodů podzimu (šípky, kaštany, jeřabiny, listy, žaludy, ořechy, …)
  • experimenty s přírodninami (plody podzimu), frotáž kůry, listů
  • využití polytechniky (práce se dřevem – meč pro Sv. Martina, s přírodním materiálem, výroba z plodů podzimu, použití látky, papírových ruliček, aj.)
  • podzimní mandaly – ve třídě i v přírodě na vycházce
  • na vycházkách do přírody (např. les, louka, zahrada, rybník) budeme poznávat různé ekosystémy (činnosti, které do nich spadají) – rybník – výlov, les – sběr plodů, zahrada – shrabování a sběr listí, sklízení zeleniny, louka – pouštění draka, aj.
  • výstavka výtvarných předmětů na viditelném místě v šatně/ve třídě