Nadstandardní aktivity pro školní rok 2021/2022

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

Rozvíjí rytmus, intonaci, děti se učí reakci na zvukový signál, pečlivé výslovnosti, správnému dýchání, překonat ostych a předvést své znalosti na veřejných vystoupeních. Hudební výchova přispívá k celkovému rozvoji osobnosti.

Přípravná HV bude probíhat 1x týdně. Do kroužku jsou zapsané děti na základě výběru talentu. Výběr dětí provádí paní uč. vždy na konci předešlého školního roku. V kroužku jsou ještě volná místa.
Přípravnou HV vyučuje paní učitelka Hana Korčáková. Kroužek je určen zejména pro děti od 5 let (předškoláky).

DĚTSKÉ POHYBOVÉ HRY

Přispívají k rozvoji pohybových dovedností z oblasti hrubé i jemné motoriky, fyzické a psychické zdatnosti, užívání všech smyslů. Děti se tak nenásilnou formou učí zdravému způsobu života.

Dětské PH budou probíhat 1x týdně, vždy v úterý, v místnosti volnočasových aktivit (I. budova MŠ), dle potřeby ve třídě Hastrmánků, od 15:20 do 16:20 hod. Povede je pí uč. Monika Křivanová. Kroužek je určen dětem od 4 let.

POVÍDÁLEK

Průběh našeho setkávání:
Začneme dechovým cvičením, jehož cílem je prohloubení dýchání a zvládnutí správného nádechu a výdechu při mluvení.
Dále budeme dělat artikulační cvičení, při kterých se procvičí artikulační orgány – jazyk, čelist, zuby, rty, patro.
Budeme procvičovat hlásky ve slovech, větách, říkankách, příbězích.
Nedílnou součástí logo chvilek jsou fonační cvičení, při kterých se rozvíjí sluchové vnímání.
Pro děti je také důležité zvládnout propojení motoriky mluvidel, oka, ruky – grafomotorika.

Kroužek zajišťuje logopedickou prevenci, nenahrazuje práci klinických a pedagogických logopedů. Povídálek bude probíhat 1x týdně, ve třídě Žabičky, od 15:20 do 16:20 hod. Povede jej pí uč. Lenka Štěpánková. Kroužek je určen dětem od 4 let.