Klub rodičů při MŠ Jedovnice

Základní informace

V roce 2008 vzniklo při mateřské škole občanské sdružení, které je registrováno na Ministerstvu vnitra pod názvem Klub rodičů při MŠ Jedovnice. Bylo založeno za účelem užší spolupráce mezi rodiči a vedením školy. Prostřednictvím Klubu rodičů se mohou rodiče obracet se svými připomínkami a dotazy na vedení školy. Tyto jsou pak projednávány na schůzkách s vedením MŠ (např. setkání s výborem klubu rodičů, schůzky členů klubu atd.). Z každé schůzky jsou pořizovány zápisy, které jsou k dispozici všem rodičům k nahlédnutí.

Zástupci Klubu rodičů

Předsedkyně: Mgr. Anna Trojáčková tel.: 739 333 414
Jednatelka: Mgr. Karolína Fricová tel.: 605 817 916
Pokladní: Ing. Irena Žižková tel.: 724 186 611

Kontakt

Adresa: Zahradní 632, 679 06 Jedovnice
E-mail: krjedovnice@seznam.cz
Bank. spojení: 2000183475/2010
IČ: 26577194

Členský příspěvek do Klubu rodičů

Členský příspěvek do Klubu rodičů na období školního roku 2019/2020 byl odsouhlasen v částce Kč 1.000,- na každé dítě navštěvující mateřskou školu.

Členský příspěvek se v prvním roce vzniku členství stanovuje jako násobek počtu měsíců (počínaje měsícem, kdy dítě začne navštěvovat mateřskou školu) a částky 100,- Kč. Pro výpočet se berou v úvahu měsíce září – červen (10 měsíců).

V případě, že je členem spolku osoba, která nemá dítě navštěvující mateřskou školu, činí členský příspěvek Kč 100,- / školní rok.

Příspěvek se platí jednorázově – nejpozději do konce října. Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Klubu rodičů č. 2000183475/2010 nebo v hotovosti. Termín pro platbu v hotovosti bude předem oznámen na nástěnce v obou budovách školy a na webových stránkách školy. Pro bezhotovostní platbu obdrží každý člen svůj variabilní symbol.

Členský příspěvek do Klubu rodičů slouží zejména k úhradě kulturních představení, na pořádání školních výletů, s tím související dopravu dětí apod.

Organizační činnost Klubu rodičů

Klub rodičů se podílí na zlepšení vnitřního prostředí a okolí mateřské školy, zajišťování školních a mimoškolních akcí, zlepšení materiálního zabezpečení školy a získávání finančních prostředků pro potřeby mateřské školy formou darů a dotací.

Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky členů sdružení, dary fyzických i právnických osob, sponzorské dary, dotace, popř. příspěvky z vedlejší hospodářské činnosti.