Informace jídelny

Vloženo: 26.08.2020

OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ 1 DEN DOPŘEDU !!!

(z důvodu normování počtu strávníků a potravin)

ve vyjímečných případech ráno 6,00 – 6,30 hodin

Možnosti odhlašování stravy:

na tel. č. 722 686 637, možno i formou SMS - telefon přímo v kuchyni

e-mail: msjedovnice@gmail.com

na tel. č. 516 442 124

V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11 – 11.30 hodin vyzvednout neodhlášený oběd do jídlonosiče v kuchyni v nové budově - dveře naproti brance u pošty, zvonek kuchyně. Odpolední svačina v tomto případě je odhlášena automaticky.

Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit !!!

Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.


Cena stravného = cena potravin.

Stravování v MŠ je školní stravování, pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu.

 

Odpolední svačinky se odhlašují ráno do 8.30 hodin zapsáním do sešitu u jednotlivých tříd.

Pokud dítě odchází po obědě, cena odhlášených svačin bude odečtena. Znamená to, že dítě domů dostane pouze doplněk oběda – ovoce, tyčinku apod.

Jestliže rodič dítě na odpolední svačinku neodhlásí, dítě svačinu po obědě nedostane, ale rodič ji bude muset uhradit.


Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny v příloze č. 1 k Vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o škoním stravování upravuje zařazení dětí do kategorií podle věku a výši finančních normativů na nákup potravin.

 

Věkové skupiny pro děti MŠ jsou:  3  -   6   let     (kategorie MŠ)

                                                           7  -  10  let     (kategorie MŠ 7)

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování vždy na dobu školního roku (září-srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě MŠ dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let.                                                  

Další sdělení:

Pokud zákonný zástupce neuhradí 2 po sobě následující platby za stravné a úplatu, bude jeho dítě vyloučeno ze školního stravování (a tím pádem i z docházky do MŠ) do uhrazení dlužné částky a předložení dokladu o zaplacení vedoucí školní jídelny.

Dle zákona č. 561/2005 Sb. - školský zákon – může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn.

Veškeré informace o stravování a platbách za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání podá vedoucí ŠJ Jana Pospíšilová.

Zvýšení ceny stravného

Vloženo: 30.08.2019

Vážení rodiče,

S platností od 1. 9. 2019 jsem byla nucena přistoupit ke zvýšení stravného, z důvodu nárůstu cen potravin - brambory, zelenina, maso, mléčné výrobky ...

Dosavadní výše stravného nestačí pokrývat narůstající náklady na potraviny a tím není školní jídelna schopna plnit předepsané výživové dávky a dodržovat pestrou skladbu jídelníčku.

děkuji za pochopení, Jana Pospíšilová, vedoucí ŠJ

Co rodiče nevědí o školním stravování

Vloženo: 03.05.2019

Stížnosti rodičů na školní obědy jsou stále častější, rodiče strávníků mají navíc na školní stravování svých ratolestí nové a nové požadavky. Již před lety jsme připravili návod na pomoc školním jídelnám, o který je pořád velký zájem, a proto vám ho nyní přinášíme v aktualizovaném znění.